Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

      Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината е публикуван  проект на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на община Белене.  

      На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Белене – Център за информация и услуги на гражданите: гр.Белене, ул. „България” №35 или на e-mail: obshtinabl@abv.bg,  obshtinabl@gmail.com.

       С предлагания проект на Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването, опазването и поддържането на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда, както  и създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите на територията на община Белене.