Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

  ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. На основание чл.26 ал.2 […]

» Read more

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ    Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене, приет с […]

» Read more