Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене, приета с Решение № 7 от 17.03.2003 г. на Общински съвет – Белене.

     На основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата.  Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в сградата на Община Белене – Деловодство, на адрес – гр. Белене, ул. „България” № 35, тел. 0658/31061  или на следния електронен адрес: obshtina@belene.egov.bg

NAR-IZM-NAR-MESTNI-TAKSI-22-OBYAVL
NAR-IZM-NAR-MESTNI-TAKSI-22-PROEKT