Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

   Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене, приет с Решение №6 от 27.01.2017 г. на Общински съвет – Белене.

   На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Правилника. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Белене – Център за информация и услуги на гражданите: гр.Белене, ул. „България” №35 или на e-mail: obshtinabl@abv.bg,  obshtinabl@gmail.com.

   С предлагания проект на Правилник се извършва изменение и допълнение на Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене.