Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Белене – Център за информация и услуги на гражданите: гр.Белене, ул. „България” №35 или на e-mail: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com.

С предлагания проект на Наредба се определя реда за образуване, преобразуване и прекратяване на публични предприятия с общинско участие в капитала, както и упражняването на собственост на Община Белене върху дялове и акции в търговски дружества.