Заповед по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ та кмета на Община Белене за Предоставяне (включване в масивите за ползване) на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират (собственост на ОПФ) и за Определяне на цена в размер на средното годишно рентно плащане (лева/дка) на общински земеделски имоти в землището на Община Белене за стопанската за стопанската 2021-2022 година.

» Read more