Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Белене и на Портала за обществени консултации, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта […]

» Read more

Докладна записка от Милен Павлов Дулев относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на Община Белене през 2022 г.

» Read more