“НЕК” ЕАД отговаря на питания на граждани за участие в процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”.

CCF_000537_merged (1)