Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на територията на община Белене за периода 2023-2027 година

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗНА Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,че на Интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации към МС е публикуван проект на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 година. На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от […]

» Read more

Обявление по чл. 26, ал. 2 от ЗНА – Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене, приета с Решение №7/17.03.2003 г. и […]

» Read more

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Белене, приета с Решение №16/11.02.2008 г., изменена и […]

» Read more