Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ            Общински съвет – Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината е публикуван проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.           На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във […]

» Read more