Проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година.

Проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта  за Актуализация на Програмата. Предложенията и […]

» Read more