Информиране на местното население за забранени дейности на територията на резервати “Китка” и “Милка”и поддържан резерват “Персински блата”,земл.гр.Белене

Scan2024-03-29_142455