Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътен мост (плочен водосток) в западната част от регулацията на с.Бяла вода, община Белене”

Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътен мост (плочен водосток) в западната част от регулацията на с.Бяла вода, община Белене”

» Read more

Обявление на основание чл. 26 от ЗНА – Проект на Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и […]

» Read more