Обявление на основание чл. 26 от ЗНА – Проект на Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на
Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени
консултации е публикуван

Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща
„Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода
2021-2028 г.“ и раздел

„Лечебни растения“.

На основание чл. 26, ал.3 и 4 от ЗНА, всички заинтересовани лица
могат да подадат предложения и становища по така предложения проект в
30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

Предложенията и становищата
могат да се внасят в Община Белене, гр.Белене, ул.”България” № 35,

еmail: obshtina@belene.egov.bg

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7042

OBYAVLENIE-POOS
PROEKT-PROGRAMA-OPAZVANE-OKOLNA-SREDA-OBSHTINA-BELENE-2021-2028