Проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година.

Проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани

лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен

срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта  за Актуализация на

Програмата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството

на Община Белене –  гр. Белене, ул. „България” №35 или на електронната поща на

Община Белене: obshtinabl@abv.bg

 

Проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година.

и

Проект на предложение от Милен Дулев – кмет на община Белене

са публикувани в сайта на община Белене и на Портала за обществени консултации на 21.11.2023 г.

 

Obyavlenie-Akt-God-programa-imoti Predlozhenie-kmet-Akt-GP-Imoti