Проект за изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект за изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане разпореждане с имоти – общинска собственост собственост за 2023 г., приета с Решение №3/ 10.03.2023 година и допълнена с Решение №32/ 18.04.2023 година на Общински съвет – Белене.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Програмата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Белене, както и на следния електронен адрес: obshtinabl@abv.bg.

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7629

OBYAVLENIE-IZM-GOD-PROGR-IMOTI_z
PROEKT-PREDLOZHENIE-IZM_z